Adatvédelem

ADATVÉDELMI POLITIKA
a www.gwreality.com weboldal céljaira elfogadva
A weboldalunk felhasználóira vonatkozó adatok védelme kiemelt fontosságú számunkra, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor weboldalunk használata során személyes adatait megadja nekünk. Ez az Adatvédelmi szabályzat ismerteti az Ön személyes adatai feldolgozásának szabályait és hatályát, az Ön jogait, valamint az Adatkezelőként fennálló kötelezettségeinket és felelősségünket.

A legújabb ismereteknek megfelelően hatékony technikai és szervezési intézkedéseket fogadtunk el annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok magas szintű védelmét biztosítsuk, és hogy ezeket az adatokat a jogosulatlan hozzáférés ellen védjük.

A jelen adatvédelmi szabályzat értelmében az adatkezelőnek a GLOBAL WORLD REALITY,. s r. o. kereskedelmi társaságot kell tekinteni, amelynek székhelye: Vydrany 585, Vydrany, Szlovákia; azonosítószám: 55 404 481, , nyilvántartási szám: Vydrany 585, Vydrany, Szlovákia. Sro, Insert No. 50932/T, e-mail: info@gwreality.sk, tel. +421 903 169 301, amely a www.gwreality.com weboldalt üzemelteti.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok feldolgozása olyan különleges rendelet vagy nemzetközi szerződés alapján szükséges, amelyhez a Szlovák Köztársaság kötődik. Különösen a hozzáadottérték-adóról szóló, módosított 222/2004. sz. törvény alapján.
A személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítéséhez szükséges, az ügyfél jogos érdeke miatt. Így az adatkezelők az érintettek személyes adatait az alább meghatározott mértékben az érintettek személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás alapján dolgozzák fel annak érdekében, hogy megteremtsék a távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződések megkötésének lehetőségét.
A személyes adatok feldolgozása akkor jogszerű, ha az a következő jogalapok közül legalább egy alapján történik

az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy meghatározott célból történő feldolgozásához,
a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához,
a személyes adatok feldolgozása olyan különleges rendelet vagy nemzetközi szerződés alapján szükséges, amelyhez a Szlovák Köztársaság csatlakozott,
a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy életének, egészségének vagy vagyonának védelme érdekében szükséges,
a személyes adatok feldolgozása közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy jogai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen ha az érintett gyermek; ez a jogalap nem vonatkozik a személyes adatoknak a hatóságok által feladataik ellátása során végzett kezelésére.

A személyes adatok feldolgozásának célja

Az adatkezelő a weboldal felhasználóinak személyes adatait a www.gwreality.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül kötött adásvételi szerződésekből eredő kötelezettségek megfelelő teljesítése céljából kezeli. Ez olyan adatokat jelent, amelyek különösen a következőkhöz szükségesek:

a weboldalon történő regisztrációhoz;
az adásvételi szerződés megkötéséhez;
az ügylet lebonyolításához;
a felhasználó által megrendelt áruk kiszállítása;
az adóügyi dokumentumok kiállításához és számviteli célú archiválásához;
a felhasználónak a törvény vagy az “ÁSZF” alapján őt megillető fogyasztói jogok gyakorlása (pl. elállási jog, áruvásárlási jog stb.).
Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy új termékekről és különleges ajánlatokról tájékoztatást kapjon, az üzemeltetők az Ön adatait az aktuális hírekről, különleges ajánlatokról vagy eladásokról szóló kereskedelmi információk küldése céljából dolgozzák fel.

Az adatok típusa

Az adatkezelő a fenti célból a következő személyes adatokat kezeli:

Vezeték- és utónév, valamint vezetéknév*,
az állandó lakóhely számlázási címe az utca és házszám, város, irányítószám, ország* körében,
telefonszám*,
e-mail cím*,
ip-cím*
mindkét esetben a (*)-gal jelölt adatok megadása kötelező, a többi adat megadása önkéntes.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) és a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján történik.

Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, amelyet a weboldalon történő regisztráció vagy megrendelés pillanatában, illetve a weboldalunkon leadott megrendelés visszaigazolásának pillanatában fejez ki.

Az Ön hozzájárulása a személyes adatainak feldolgozásához önkéntes, azonban a hozzájárulás megtagadása nem teszi lehetővé, hogy Ön regisztráljon vagy vásároljon a webshopon keresztül.

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:

Ön bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés vonatkozhat az Ön által választott adatkezelési célra, például a kereskedelmi információk fogadásához adott hozzájárulás visszavonására, vagy az összes adatkezelési célra. A hozzájárulás visszavonása valamennyi feldolgozási célra vonatkozóan csak a személyes fiók létrehozására (regisztráció) vonatkozik, és azt jelenti, hogy az Ön felhasználói fiókja a weboldalon törlésre kerül, és adatait az üzemeltetők a továbbiakban nem dolgozzák fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét, és nem érinti a korábbi tevékenységeket.
Ön bármikor kérheti, hogy személyes adatait indoklás nélkül töröljük. A törlés iránti kérelem nem érinti a kérelmet megelőző feldolgozást, azaz nem érinti a korábbi tevékenységeket. Az adatok törlése csak a személyes fiók létrehozására (regisztráció) vonatkozik, és azt jelenti, hogy az Ön fiókja a weboldalon törlésre kerül, és az üzemeltetők a továbbiakban nem kezelik az Ön személyes adatait.
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, akár teljes mértékben, akár egy meghatározott céllal kapcsolatban. Az ilyen tiltakozás nem érinti az adatoknak a tiltakozás beérkezése előtti feldolgozását. A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás csak a személyes fiók létrehozásával (regisztráció) kapcsolatos, és azt jelenti, hogy az Ön felhasználói fiókja a weboldalon törlésre kerül, és az adatkezelők a továbbiakban nem kezelik az Ön személyes adatait.
Ön kérheti, hogy az adatkezelők korlátozzák személyes adatai feldolgozását a feldolgozás ideje vagy terjedelme tekintetében – az adatkezelők az Ön kérésének megfelelően fogják feldolgozni azokat. A korlátozás nem érinti az adatoknak a kérelem beérkezése előtti feldolgozását.
Bármikor kérheti, hogy személyes adatait helyesbítsük vagy kiegészítsük. Ezt személyesen is megteheti, a weboldalra történő bejelentkezéssel.
Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Ön által megadott személyes adatok más adatkezelőnek történő továbbítását. E célból kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, megjelölve annak a vállalatnak a cégnevét és címét, amelynek az Ön adatait továbbítjuk, valamint az adatok körét, vagyis azt, hogy milyen adatokat kívánunk továbbítani. Az adattovábbítást elektronikus úton haladéktalanul végrehajtjuk, miután Ön megerősítette kérését számunkra. A kérelem megerősítésére azért van szükség, hogy garantálni tudjuk az adatok biztonságát, és megbizonyosodjunk arról, hogy a kérelmet az érintett nyújtotta be.
Bármikor kérheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást arról, hogy milyen mértékben kezeljük az Ön személyes adatait.
kötelesek vagyunk legkésőbb az Ön kérésének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni Önt az általunk megtett lépésekről.
Ezen túlmenően Ön jogosult bírósághoz fordulni, ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása sérti az Ön jogait vagy jogos érdekeit, és jogorvoslatot kérhet, vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat, a Hatóság esetében az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi Hatóság

820 07 Pozsony – Ružinov, Hraničná 4826/12
tel.: +421/2323132220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

A személyes adatok megőrzési ideje

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a weboldalon lévő felhasználói fiókját nem töröljük. Az Ön felhasználói fiókját az Ön kérésére törölhetjük, vagy ha visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, ha tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, vagy kéri azok törlését.

Rendszereink az Ön tranzakcióinak archiválása céljából megőrzik ezeket az adatokat, amennyiben az adatok megőrzése szükséges az olyan igények érvényesítéséhez, mint például a jótállási idő alatti igényérvényesítési jog, vagy ha ez olyan jogszabályi követelményekből következik, amelyekhez kötve vagyunk (pl. a megfelelő könyvelés és az adóügyi dokumentumok archiválása céljából az Ön személyes adatait a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai által erre a célra előírt ideig archiváljuk /a számla kiállításától számított 10 év/, stb.)

A személyes adatokkal kapcsolatos kommunikáció

A személyes adatokkal kapcsolatos kommunikációját vagy kérését az adatkezelőnek e-mailben küldheti el a info@gwreality.com címre.

Személyes adatok feldolgozásának engedélyezése

Az adatkezelők a személyes adatok feldolgozásával megbízhatják üzleti partnereiket közvetítői vagy alkalmazotti minőségben, amennyiben ez szükséges az ügyletek végrehajtásához, például az online áruház weboldalának adminisztrációjához, az Ön által megrendelt áruk elkészítéséhez és szállításához, vagy az adatkezelők által készített kereskedelmi információk közléséhez (pl. ez vonatkozhat azokra a felhasználókra, akik hozzájárultak a kereskedelmi információk küldéséhez), vagy könyvelés céljából.

A felhasználók személyes adatait semmilyen esetben és semmilyen módon nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra, ami különösen azt jelenti, hogy azokat nem osztjuk meg más szervezetekkel marketinganyagok harmadik félnek történő küldése céljából.

A Weboldal felhasználóinak személyes adatai nem kerülnek az Európai Unió országain kívülre, de esetleg a Szlovák Köztársaságon kívülre sem.

Üzleti információk

Feliratkozhat tájékoztató e-mailjeinkre, ha megadja e-mail címét vagy telefonszámát, és hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához tájékoztató e-mailek küldése céljából. Az információs e-maileket arra használjuk, hogy tájékoztassuk Önt az aktuális ajánlatokról (például új árukról, akciókról vagy eladásokról). Az információs e-mailekről bármikor leiratkozhat, ha egyszerűen az e-mail bejövő postaládájában található linkre kattint.